නිෂ්පාදන

  • Ingscreen Pro Series Interactive Whiteboard Flat Panel Display With Induction Loop System

    Ingscreen Pro Series Interactive Whiteboard Flat Panel Display with Induction Loop System

    Ingscreen Pro Series Interactive Flat Panel  නිර්මාණය කර ඇත්තේ ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයින් සඳහාය.විශේෂ induction loop පද්ධතිය සමඟ ශ්‍රවණාබාධිත                           தற்காக                                                                                                                                             සවන්  සවන් .
    ඇඟිලි සලකුණු ස්කෑනරයේ ගොඩනැගීම පරිශීලකයින් සඳහා හොඳ රහස්යතා ආරක්ෂාවක් සහතික කිරීම සඳහා ඇඟිලි සලකුණු මගින් අගුළු / අගුළු ඇරීමේ පද්ධතියට සහාය විය හැකිය.
    ප්‍රබල ආලෝකයෙන් පාරිභෝගිකයන්ගේ ඇස් පෙනීම හානි වීම වැළක්වීමට ස්වයංක්‍රීය දීප්ති ගැලපුම් ආලෝකය සෙනර් භාවිතා කිරීම.


ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න